Make your own free website on Tripod.com
TEORI-TEORI PEMBELAJARAN

Pembahagian teori mengikut fahaman mengenai proses pemikiran

1. Disiplin Mental

2. Apperception

3. Introspection

4. Pelaziman R-GB

5. Medan Kognitif Gestalt

6. Medan Kognitif


1. Disiplin Mental


2. Apperception


3. Introspection


4. Pelaziman R-GB


5. Medan Kognitif


Kumpulan-kumpulan pendekatan teori pembelajaran

1. Humanistik - Behaviouristik

2. Atomistik - Holostik

3. Mekanistik - Holostik

4. Objektivisme - Konstruktivisme